Мотивация

Изследването на мотивацията на персонала включва:

– изработване на анкетна карта, която се изготвя според потребностите на фирмата клиент;

– попълване на анкетната карта от персонала;

– възможност за изследване на персонала по отдели и/или клонове;

– обработка на данните, произтичащи от отговорите на всеки анкетиран;

– ранжиране на мотивационните фактори;

– определяне на степента на удовлетвореност;

– сравняване на резултатите, получени от различните отдели;

– изнасяне на резултатите пред ръководството;

– обсъждане на варианти за повишаване на удовлетвореността на персонала;

– изготвяне на програма за повишаване на мотивацията;

– повторно изследване със същата анкетна карта;

– отчитане на постигнатите резултати.

Изследването се извършва от консултант по организационни въпроси.

Вижте повече тук.